Tao Blaze Salon
236 N Santa Cruz Ave # 106D, Los Gatos CA 95030